SHOP – KH cần chạy google shopping

 1. Gắn mã GTM vào website để em thiết lập đo lường hiệu quả
  Gắn đoạn code GTM head (KH cung cấp) vào website trước thẻ đóng </head>
  Gắn đoạn code GTM body (KH cung cấp) vào website trước thẻ đóng </body>
 2. Xuất danh sách sản phẩm như hình bên dưới –> Đăng ký app xuất dữ liệu ra excell
  Các trường bắt buộc: Tiêu đề, mô tả, liên kết, giá, liên kết hình ảnh.
  shoppinh

Phát sinh 2h dev để làm 2 bước sau : https://wiki.chili.asia/huong-dan/shop-ho-tro-cai-google-shopping/

 1.  Code Shopping Ads: gắn như file hướng dẫn (File Dynamic Remarekting shopping Ads_Simple), thay thế biến ở các đoạn bôi vàng.
 2.  Code E-commerce: gắn vào trang thanh toán thành công, cũng thay thế các biến thể như trong file đính kèm (File mã E-commerce), để nhận biết được gắn đúng hay chưa, bạn có thể đặt thử 1 đơn hàng, tại trang thanh toán thành công, bạn tiếp tục bấm Ctrl + U để kiểm tra xem có móc được giá trị đơn hàng vừa đặt hay không.