HƯỚNG DẪN CÀI GOOGLE SHOPPING

  1. Code triển khai 

Download nguyên bộ tại: https://www.mediafire.com/file/6kfqar0n45g1bnq/Google_Shopping_Code.zip/file

  •  TRANG CHỦ

Vui lòng lấy file homepage.txt ( để không bị lỗi code khi copy)

 

  • TRANG DANH MỤC SẢN PHẨM

Lấy file danh mục sản phẩm.txt.Tham số Coder cần input vào mãng lấy tối đa 10 sản phẩm trong danh mục đang xem        Ví dụ: ecomm_prodid: [‘3490107’, ‘3099479’, ‘3099479’,…, ‘id 10’],

 

  • TRANGTÌM KIẾM SẢN PHẨM ( TƯỢNG TỰ TRANG DANH MỤC)

Lấy file danh mục sản phẩm.txt.Tham số Coder cần input vào mãng lấy tối đa 10 sản phẩm trong danh mục đang xem. Ví dụ: ecomm_prodid: [‘3490107’, ‘3099479’, ‘3099479’,…, ‘id 10’],

 

  • TRANG SẢN PHẨM CHI TIẾT

Lấy file sản phẩm.txt

Tham số Coder cần input:

– ecomm_prodid: id sản phẩm trang chi tiết đang xem

– ecomm_totalvalue: giá trị sản phẩm ( lấy giá gốc, không lấy giá khuyến mãi), đơn vị tiền tệ không cần truyền vào.

 

  • CÁC TRANG KHÁC

Lấy file trang khác.txt 

  • Trang Tiến hành nhập thông tin thanh toán

Lấy file Checkout.txt

// danh sách các sản phẩm nằm trong giỏ hàng mà chưa thanh toán

 

  • Hoàn Thành mua hàng

Lấy file RegisterOrTransaction.txt

// danh sách các sản phẩm được mua hàng hoàn thành

 

  1. Cài chức năng Export ra Excel

Các trường bắt buộc: Tiêu đề, mô tả, liên kết, giá, liên kết hình ảnh.

anh1